���������
������������
���������

01 - 06 �������� 2014 �. � ������������� (�������) ��� ��������� ��������� ������������� ��������� (IDF-Europe)��������� 3-�� ����������� ��������� �� ���� ������� ����� ����� � �������� Dia-Euro 2014 � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������